با حضور نیروهای امنیتی مقابل منزل، اجازه خروج به سید محمد خاتمی داده نانجام گرفت| ملی-مذهبی

🔺سحام مطلع انجام گرفته که دقایقی پیش از سوی نهادهای امنیتی به سید محمد خاتمی هشدار داده انجام گرفته که حق خروج از منزل را ندارد. همچنین به محافظان وی نیز دستور مشابهی مبنی بر ممنوعیت خروج مدیر دولت ابداًحات از منزل داده انجام گرفته هست.🔺به نقل سحام، پیرو این ...