شاهد خیبر – فشار بی سابقه دولت برای محدود کـــردن جشن بزرگ دکترسلام!

کارگردان دکتر سلام رویداد داد؛فشار بی سابقه دولت برای محدود کـــردن جشن بزرگ دکترسلام!  تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۱ منطقهيور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۰کد مطلب: ۳۵۹۲۲۲   علی صدری نیا گفت: دولت با رویکـــردی تکمیلا سلیقه‌ای توقعات فراقانونی از مراسم امسال ...