شاهد خیبر – باغ اسرار آمیز که میوه هایی سنگی دارد ‎

پیشنهاد ایرانگردیباغ اسرار آمیز که میوه هایی سنگی دارد ‎  تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۱ منطقهيور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۴کد مطلب: ۳۵۹۲۲۵   باغ سنگی سیرجان که تنه درختانش خشکیده و به جای میوه از شاخه درختانش سنگهای کوچک و بزرگ ...