جنبش سبز مدنی و عمیقا ملی هست| ملی-مذهبی

واکنش مشاور مهندس میرحسین موسوی به اظهارات وزیر امورخارجه آمریکا واکنش دکتر امیرارجمند به اظهارات مداخله‌جویانه مقامات آمریکا پاسخ داد. مشاور مهندس موسوی در پاسخ به اظهارات مداخله جوویانه وزیر خارجه آمریکا نوشت: 🔺اتحاد ترامپ با سران مرتجع عرب تهدید علیه صلح و امنیت و توسعه دموکراسی در ناحیه هست. نتیجه نقض ...