شماره ۲۹ نشریه ایران فردا با محوریت موضوع انتخابات منتشر شد| ملی-مذهبی

شماره ۲۹ نشریه ایران فردا با محوریت انتخابات منتشر شد. به گزارش شاهد خیبر در شماره جدید مصاحبه ای با خانم اعظم طالقانی در مورد وضعیت مشارکت زنان در امور اجتماعی منتشر شده است. همچنین مطالبی از سعید مدنی، محسن میردامادی ، همایون کاتوزیان، داوود فیرحی ، مصطفی تاجزاده ،سعید رضوی فقیه ...