آمریکا در حال بررسی سیاست‌های خود در قبال ایران است| ملی-مذهبی

رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه ۳۰ فروردین گفته است، واشینگتن درحال بازنگری جامع سیاست های خود در قبال ایران است. رکس تیلرسون در آغاز صحبت ها خود گفته است، امروز می خواهم به اقدامات خطرناک و تحریک آمیز ایران درگسترش ترور و خشونت بطور همزمان در بیش از ...